شرکت پتروشیمی کردستان

پروژه شرکت پتروشیمی کردستان

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    هوایار

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت