کاربردی

بررسى عملكرد نانو ذرات اكسيد آهن به عنوان كاتاليست فرايند فيشر- تروپش در رآكتور بستر ثابت

بررسى عملكرد نانو ذرات اكسيد آهن به عنوان كاتاليست فرايند فيشر- تروپش در رآكتور بستر ثابت

در اين پژوهش، نانو ذرات اكسيد آهن به عنوان كاتاليست سنتز فيشر- تروپش در رآكتور بستر ثابت مورد ارزيابى قرار گرفت.
ادامه مطلب